logo

Home

Kontakt

Komunikaty

Druki

BIP

Rodo

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) z dnia 27 kwietnia 2016r

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego ul. Wjazdowa 4a, 26 – 612         Radom.
 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – pinb.radom@neostrada.pl
 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 i art. 9                     ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na                     podstawie  przepisów prawa
 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
 

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia              przetwarzania.
 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
    Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w m. Radomiu

    Wojciech Gajewski
 

logo2

                   Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w mieście Radomiu. om.com