Klauzula informacyjna Rodo

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, iż: 


1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w m. Radomiu ul. Wjazdowa 4A, 26 – 616  Radom.


2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, Panią Lilianę Kozicką, z którą można kontaktować się pod adresem e-mail: iod@pinb.radom.pl.


3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających z ustaw:


a. Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.,
b. Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r.,
c. Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z dnia 17 czerwca
1966 r.,
d. Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca
1983 r.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do pozyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa w szczególności organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

5. Dane osobowe przetwarzane w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w m. Radomiu przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami
archiwizacji określonymi przepisami prawa.


6. Posiadają Państwo prawo: 

a. dostępu do danych osobowych przysługujące osobie, której dane dotyczą,
b. żądania ich sprostowania,
c. ograniczenia przetwarzania,
d. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
7. Jeśli uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-
193 Warszawa.