Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w m. Radomiu

 

ul. Wjazdowa 4A, 26-616 Radom

tel. 48 366 20 04 lub 48 366 20 05

 

Godziny pracy kancelarii urzędu:
Poniedziałek:  8001800
Wtorek – Piątek:  7301530
Pracownicy inspektoratu prowadzący sprawy przyjmują interesantów wyłącznie po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu wizyty.
Środa dniem bez przyjęć interesantów

 

adres doręczeń elektronicznych AE:PL-53238-90924-BTTER-29

Identyfikator w ePUAP: PINBradom

 

poczta e-mail :  kancelaria@pinb.radom.pl

 

Uwaga

 

Wiadomość mail przesłana na adres poczty elektronicznej urzędu nie stanowi podania w rozumieniu przepisów ustawy K.p.a. W celu złożenia prawidłowego podania należy wnieść je na piśmie zaopatrzone w adres i własnoręczny podpis lub przez ePUAP lub e-Doręczenia na elektroniczny adres doręczeń tut. urzędu podpisane Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Podstawa prawna: art. 63 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.):
§ 1. Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) wnosi się na piśmie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu. Podania utrwalone w postaci elektronicznej wnosi się na adres do doręczeń elektronicznych lub za pośrednictwem konta w systemie teleinformatycznym organu administracji publicznej. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, podania wniesione na adres poczty elektronicznej organu administracji publicznej pozostawia się bez rozpoznania.
§ 2. Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres, również w przypadku złożenia podania w postaci elektronicznej, i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.
§ 3. Podanie wniesione na piśmie albo ustnie do protokołu powinno być podpisane przez wnoszącego, a protokół ponadto przez pracownika, który go sporządził. Gdy podanie wnosi osoba, która nie może lub nie umie złożyć podpisu, podanie lub protokół podpisuje za nią inna osoba przez nią upoważniona, czyniąc o tym wzmiankę obok podpisu.

Strona główna

Powrót do strony głównej

Druki do pobrania

Aktualne druki do pobrania

Opłaty skarbowe

Opłaty skarbowe

Komunikaty

Komunikaty , ogłoszenia

 

Poniżej wskazówki dojazdu do siedziby Powiatowgo Insektoratu Nadzoru Budowlanego w mieście Radomiu.

Redakcja strony Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Piotr Pochylski

Klauzula informacyjna Rodo