Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w m. Radomiu

Redakcja biuletynu : Piotr Pochylski .

Oferty pracy

Ogłoszenia opracę

Aktualne i archiwalne ogłoszenia o prace.

Sprawozdania Finansowe

Sprawozdania Finansowe

Informacje publiczne

Inne informacje i ogłoszenia

Opis stanowiska pracy

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w mieście Radomiu

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor nadzoru budowlanego Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w m. Radomiu

26-616 Radom ul. Wjazdowa 4A

Wynagrodzenie zasadnicze: od 5200,00 zł do 6200,00 zł brutto
 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • 1.Sprawowanie nadzoru budowlanego
 • 2.Wykonywanie czynności organu I instancji w sprawach określonych ust. z dnia 7 lipca 1994r.”Prawo budowlane” i przepisach wykonawczych do tej ustawy.
 • 3.Prowadzenie działalności inspekcyjnej na przydzielonym obszarze.
 • 4.Prowadzenie postępowania administracyjnego w zakresie: samowoli budowlanych utrzymania obiektów i przygotowanie postanowień oraz decyzji w tym zakresie.
 • 5.Rozpatrywanie zawiadomień o zakończeniu budowy.
 • 6.Prowadzenie postępowania wyjaśniającego- przyczyny i okoliczności powstania katastrof budowlanych i przygotowanie decyzji w tym zakresie.
 • 7.Prowadzenie postępowania egzekucyjnego i przygotowanie postanowień w tym zakresie.
 • 8.Prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.

Warunki pracy

1.Praca w urzędzie

 

2.Praca na terenie miasta Radomia.

 

3.Narzędzia pracy-komputer, urządzenia biurowe i pomiarowe.

 

4.Praca na parterze budynku bez windy, toalety nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

 

5.Bezpośredni kontakt z osobami uczestniczącymi w sprawach i postępowaniach prowadzonych przez inspektorat.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
– pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie ,orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

niezbędne

wykształcenie: wyższe budownictwo, inżynieria środowiska, architektura

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
na budowie lub w organach nadzoru budowlanego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość ustawy prawo budowlane i kpa
 • Znajomość przepisów techniczno-budowlanych
 • Umiejetność obsługi komputera
 • Prawo jazdy kat.B.
 • Bycie w trakcie procesu uzyskiwania uprawnień budowlanych (możliwość dokończenia praktyki w urzędzie)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

wymagania dodatkowe

 • Uprawnienia budowlane
 • Znajomość pracy biurowej
 • Samochód
 • Odporność na stres

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Dokumenty należy złożyć do: 2023-11-17
Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w m. Radomiu
ul. Wjazdowa 4A, pok.1, 26-616 Radom

Strona główna

Powrót do strony głównej

Druki do pobrania

Aktualne druki do pobrania

Opłaty skarbowe

Opłaty skarbowe

Komunikaty

Komunikaty , ogłoszenia

Redakcja strony Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w mieście Radomiu Piotr Pochylski

Klauzula informacyjna Rodo